Tie the Knot

Kristin and Eraclis wedding on Mykonos island.

Photos:  Thanasis Kaifas – https://www.thanasiskaiafas.com/